Bảng điểm sinh viên : Nguyễn Thị Phương Chi

Môn học Điểm môn học
Tên môn học Số tín chỉ KTTX KTĐK Thi kết thúc môn học trọng số 0,6 Môn học Điểm chữ Điểm 4